De sidste ugers debat om hvorvidt opvarmningen er omfattet af spillereglerne eller ej, skyldes primært en fortolkning i forbindelse med den seneste revision af dommerhåndbogen. Som det fremgår af indledningen i dommerhåndbogen, er der tale om en vejledning og summarisk gennemgang af spillereglerne. Dommerhåndbogen skal derfor altid tolkes i overensstemmelse med spillereglerne og disciplinære afgørelser, der udlægger en tolkning af en eller flere af Forbundets love, lovregulativer, bestemmelser eller spilleregler.

På det ordinære repræsentantskabsmøde i 2012 blev der fremsat forslag om minimum 10 minutters opvarmning i forbindelse med snittællende arrangementer. Forslaget blev dengang fremsat som et ændringsforslag til spillereglerne og blev vedtaget som en spilleregel. Det viser sig nu, at den lovtekniske vedtagelse som en spilleregel ikke var helt gennemtænkt, idet en spilleregel i sagens natur er omfattet af spillereglerne generelt, og derfor også grundlag for tolkningen i den reviderede dommerhåndbog.

Det ændrer ikke på den omstændighed, at vi nu står med en utilsigtet virkning af en næsten 4½ år gammel repræsentantskabsbeslutning. En utilsigtet virkning hverken forslagsstiller eller repræsentantskabet kunne have forudset tilbage i 2012.

I løbet af uge 41 er der brugt mange timer på at finde en for sporten optimal løsning. På den ene side er en tilsidesættelse af en repræsentantskabsbeslutning ikke populært. På den anden side er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, alene for at løse en 4½ års gammel lovlapsus yderst vidtgående.

Derfor fastholdes den nuværende tolkning om, at opvarmningen ikke er omfattet af spillereglerne til og med udgangen af 2016/17. Det er herefter op til repræsentantskabet i maj 2017 at træffe beslutning om hvorvidt opvarmning fortsat ikke er underlagt spillereglerne og som konsekvens heraf vedtage de nødvendige lovændringer. Eller om opvarmningen fra sæson 2017/18 skal underlægges spillereglerne med de deraf følgende konsekvenser. På bestyrelsesmødet den 22. oktober færdigbehandles det lovkatalog bestyrelsen fremsætter til behandling på repræsentantskabsmødet i maj 2017. Lovkataloget vil efterfølgende være tilgængeligt på hjemmesiden. De nødvendige ændringer af online udgaven af spillereglerne gennemføres ligeledes efter bestyrelsesmødet den 22.